ปรัชญา

คณะวิทยาการจัดการมีปรัชญาของคณะสำหรับเป็นแนวทางมุ่งสู่ความสำเร็จตามอุดมการณ์ของคณะ คือ บูรณาการศาสตร์บริหารจัดการ นำปัญญาคู่คุณธรรม สู่บริการสังคมอย่างมืออาชีพ

วิสัยทัศน์

เราคือ ผู้นำด้านการบริหารจัดการในอันดามัน สร้างสรรค์พัฒนาสังคม มุ่งสู่สากล
We are leader in administrative management in Andaman cluster. Creativity, social development towards globally competent.

พันธกิจ

  1. ผลิตบัณฑิตด้านการบริหารธุรกิจ การจัดการท่องเที่ยวและบริการ นิเทศศาสตร์ ที่สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น และพัฒนาสู่สากล
  2. สร้างงานวิจัย ด้านการบริหารธุรกิจ การจัดการท่องเที่ยวและบริการ และการสื่อสารที่มีคุณค่า