ถนนสายวัฒนธรรมคณะวิทยาการจัดการ
ระหว่าง 14 -16 ก.พ. 61 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
ปรัชญา คณะวิทยาการจัดการ

สื่อมัลติมีเดีย